Umowa Abonencka

 

zawarta w dniu

 

-

  

-

  

roku w

 

 

pomiędzy: ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel (Operator) i SGT sp. z o.o. (reprezentowaną przez Operatora)

ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel

ul. Krakowska 28
32-340 Wolbrom

SGT sp. z o.o. ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873216

NIP 6372018376
REGON 356783414

NIP 6312533927

 

oraz Abonentem

Imię Nazwisko:

 

**Adres Instalacji

(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zamieszkania)

PESEL:

 

   
   

Kod pocztowy i miejscowość:

 

 

Zamieszkałym

 

**Adres Korespondencyjny

(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zamieszkania i instalacji)

Kod pocztowy i miejscowość:

 

 

Adres:

 

*Inne metody kontaktu:

Telefon, E-mail, GG, Skype, inne

 

Kod pocztowy i miejscowość:

 

 

 

Pola: Imię, nazwisko, nr PESEL, adres miejsca zameldowania na pobyt stały, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą zostać wypełnione w celu poprawnego świadczenia usług Abonentowi, zgodnie z art. 161 ust. 2 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004.171.1800 ze zm.).

 

* - pole nieobowiązkowe. Abonent podaje dane w tym polu dobrowolnie, jak również dobrowolnie wybiera, jakie dane podaje. Abonent niniejszym wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora i SGT w związku ze świadczeniem Abonentowi usług zgodnie z niniejszą Umową. Abonent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej. Operator i SGT będą przetwarzać te dane na podstawie art. 161 ust. 3 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004.171.1800 ze zm.). Podanie tych danych Abonent poświadcza poniższym podpisem.

 

**- należy wypełnić tylko, gdy świadczenie usługi zamówionej przez Abonenta wymaga podania takiego adresu, w celu jej świadczenia. W pozostałych przypadkach Abonent może podać takie adresy dobrowolnie i w takim wypadku wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora i SGT w związku ze świadczeniem Abonentowi usług zgodnie z niniejszą Umową. Abonent może wycofać zgodę na przetwarzanie w/w danych w każdym momencie (chyba, ze są konieczne dla świadczenia Abonentowi Usług), jak również ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej (zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016). W przypadku, gdy Abonent podaje te dane dobrowolnie, poświadcza zgodę poniższym podpisem.

 

W przypadku podania adresu e-mail w polu „Inne metody kontaktu” Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktur drogą elektroniczną na ten adres.

 

 

Abonent oświadcza, że  wyraża zgodę / nie wyraża  zgody na przetwarzanie danych osobowych Abonenta przez Operatora i SGT w celach marketingowych, promocyjnych i reklamy różnego rodzaju towarów i usług świadczonych przez inne podmioty powiązane z Operatorem lub SGT. Abonent może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, wycofać zgodę lub sprzeciwić się przekazywaniu swoich danych innym administratorom danych, jak również żądać zaprzestania przetwarzania dla takich celów z uwagi na swoją szczególną sytuację.

 

Abonent wyraża zgodę / nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

W przypadku podania adresu e-mail w polu „Inne metody kontaktu” Abonent wyraża zgodę / nie wyraża zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną propozycji zmian Umowy, Regulaminów oraz Cennika.

 

 

 

Operator i SGT informują, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016, dane osobowe Abonenta będą przetwarzane w bazach danych Operatora i SGT dla celów realizacji niniejszej umowy oraz marketingu Usług świadczonych przez Operatora lub SGT. Zgodnie z "RODO" SGT  i Operator są Administratorami Danych Osobowych, a SGT przetwarza dane zgodnie z informacjami zawartymi pod adresem www.jambox.pl/rodo. Abonent oświadcza że został poinformowany o prawie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

 

___________________________________

Data i Podpis Abonenta

 

 

 

jPIN:

 

 

Operator zaleca zmianę podanych obok numerów PIN na inne, znane jedynie Abonentowi.

tvPIN:

 

 

 

Numer ID:

@

 

 

 

 

 

Wybrane produkty:

 

Umowa Abonencka zawarta jest na okres:

(Dla umowy promocyjnej jest to minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych )

 

 

  1. Abonent oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje Cennik Usług świadczonych przez Operatora i SGT („Cennik”), Ogólny Regulamin Świadczenia Usług („Regulamin”), ewentualne Regulaminy Dodatkowe
  i Regulaminy Promocji.

 

 1. Regulamin oraz ewentualnie Regulaminy Dodatkowe i Regulaminy Promocji stanowią integralna część niniejszej Umowy Abonenckiej. Regulaminy Dodatkowe lub Regulaminy Promocji dotyczą jedynie Usług lub ich części wyraźnie w tych regulaminach wskazanych i nie wiążą Abonenta, jeśli nie zamówił on tych Usług.

 

 1. Abonent oświadcza, że posiada prawo do Lokalu, lub zgodę właściciela, pozwalające na wykonanie instalacji w Lokalu.

 

 1. Wartość ulgi przyznanej Abonentowi jest określona w Regulaminie Promocji lub Cenniku.

 

 1. Abonent oświadcza, że instalacja i aktywacja Usług jest zgodna
  z Zamówieniem na Zawarcie Umowy Abonenckiej, a Usługa jest w pełni sprawna. W chwili podpisania Umowy, zamówione przez Abonenta Usługi są już aktywne i świadczone przez Operatora lub SGT, o ile z przyczyn technicznych Strony w Uwagach do Umowy nie stwierdziły inaczej. W takim przypadku Usługi zostaną uruchomione nie później niż w przeciągu
  24 godzin od podpisania Umowy. W przypadku, gdy Regulaminy Dodatkowe lub Regulaminy Promocji przewidują inny termin uruchomienia usługi, termin ten będzie nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania Umowy.

 

 1. Podpisując niniejszą Umowę, Abonent zobowiązuje się do zapłaty wyszczególnionych w Cenniku lub Regulaminach Promocji kosztów związanych z instalacją i aktywacją Usług oraz do zapłaty comiesięcznych Opłat za zakupione Pakiety i inne Usługi.

 

 1. Okresem rozliczeniowym jest jednomiesięczny okres liczony od początku
  do końca miesiąca kalendarzowego. Opłaty dotyczące okresów krótszych niż Okres Rozliczeniowy są naliczane proporcjonalnie do czasu świadczenia Usług w danym Okresie Rozliczeniowym.

 

 1. Abonentowi świadczone są usługi telewizyjne. Abonent posiada prawo do zakupu i rezygnacji z Pakietów Dodatkowych
  i innych Usług udostępnianych przez Operatora lub SGT. Minimalnym zakresem Usług świadczonym przez Operatora i SGT jest usługa telewizyjna zawierająca Pakiet Podstawowy. Na opłatę abonamentową składają się: opłata za Pakiet Podstawowy, opłata za udostępnienie urządzeń – o ile zostały udostępnione, opłata za dodatkowe usługi lub opcje usług. Regulaminy Dodatkowe mogą wprowadzać inne elementy składające się na opłatę abonamentową. Oprócz opłaty abonamentowej Abonentowi mogą być naliczane opłaty jednorazowe, stosownie do postanowień Cennika czy Regulaminów.

 

 1. Po okresie obowiązywania promocyjnych cen zgodnych z Regulaminami Promocji, zakupione przez Abonenta Pakiety będą świadczone wg cen zamieszczonych w Cenniku.

 

 1. Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub SGT listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 

 1. Abonent będący konsumentem, zawierający Umowę poza lokalem Operatora lub SGT lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość ma prawo do odstąpienia od Umowy (w zakresie danej Usługi) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia według następujących warunków:
  1. Abonent może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w punkcie „g” poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonent możne złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Abonent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: a. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do Umowy
  4. Operator lub SGT niezwłocznie przesyła Abonentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, złożonego w formie elektronicznej, na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo w formie oświadczenia złożonego na stronie WWW Dostawcy Usług.
  5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Abonent obwiązany jest do zwrotu Sprzętu Udostępnionego Abonentowi przez Operatora lub SGT w związku z zawartą Umową na swój koszt, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. Jeżeli na wyraźne żądanie Abonenta wykonywanie Usługi, w tym Usługi telekomunikacyjnej, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Dostawcy Usług lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Operator lub SGT wymaga od Abonenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.
  7. Z chwilą złożenia przez Abonenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi, o którym mowa w pkt. „f” powyżej., Abonent ma obowiązek zapłaty za Usługi świadczone do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
  8. Abonent nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem Umów za wyjątkiem kosztów wykonanych w pełni Usług (np. usług VOD, usług Dodatkowych).

 

 1. Abonent po podpisaniu Umowy Abonenckiej może dokonywać zakupu Pakietów Dodatkowych, dodatkowych Usług, materiałów typu VOD (wideo na żądanie) i innych Usług dostępnych w danym momencie na platformie Operatora, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dodatkowymi, Regulaminami Promocji lub Cennikiem. Minimalnym zakresem Usług jaki Abonent jest zobowiązany posiadać jest usługa telewizyjna zawierająca Pakiet Podstawowy.

 

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany oraz przedłużenia warunków Umowy dotyczących między innymi świadczonych Usług, okresu na jaki została zawarta Umowa, pakietu taryfowego, Okresu Rozliczeniowego oraz sposobów dokonywania płatności, pisemnie, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia Umowy Abonenckiej, wyłącznie za łączną zgodą Operatora i SGT.
 2. Abonent powinien w miarę możliwości informować Operatora lub SGT o wszelkich zmianach przekazanych bądź wskazanych w Umowie Abonenckiej danych osobowych, w szczególności adresu zameldowania.
 3. Wypowiedzenie przez Abonenta umowy tylko Operatorowi lub tylko SGT skutkuje wypowiedzeniem takiej Umowy obu tym podmiotom łącznie.
 4. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie w siedzibie Operatora lub SGT bądź wysłane przesyłką poleconą na adres Operatora lub SGT. Operator lub SGT, wypowiadając lub rozwiązując Umowę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zachowuje formę pisemną i podaje przyczynę takiego wypowiedzenia lub rozwiązania, zaś w przypadku wskazanym w pkt. 25 dodatkowo precyzuje ważne przyczyny takiego rozwiązania.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony, przez Abonenta lub przez Operatora lub SGT z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, w przypadku gdy podpisanie Umowy lub instalacja i aktywacja związane były z przyznaniem Abonentowi ulgi, Operator lub SGT mają prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie wyższej niż wartość ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Abonenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
 6. Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usług trwa dłużej niż jeden miesiąc i wynika ona z winy Operatora, SGT bądź siły wyższej. W takim wypadku Operatorowi ani SGT nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie z tytułu rozwiązania Umowy.
 7. W przypadku, gdy Umowa zawarta została w formie dokumentowej, wówczas jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej możliwe jest także w formie dokumentowej, a SGT lub Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi Abonenta o jego otrzymaniu przez:
  1. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
  2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny
 8. Umowa Abonencka wygasa w razie śmierci Abonenta z chwilą śmierci Abonenta. Małżonek, zstępni, wstępni lub rodzeństwo mogą wystąpić o zawarcie z danym spadkobiercą Umowy Abonenckiej na warunkach identycznych z dotychczasową Umową, o ile nie spowoduje to konieczności zmiany konfiguracji Usług, w tym konieczności zmiany Miejsca Instalacji. W takim wypadku Operator oraz SGT zobowiązują się, że po otrzymaniu takiego wniosku podpiszą daną Umowę Abonencką z nowym Abonentem. Jednocześnie może istnieć tylko jedna Umowa Abonencka na zawarta w/w warunkach.
 9. Operator lub SGT mają prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zalegania Abonenta z płatnościami za przynajmniej dwa Okresy Rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu go do zapłaty z terminem przynajmniej 14-dniowym. W przypadku takiego rozwiązania Umowy, Operator lub SGT mają prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie wyższej niż wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, jeśli z zawarciem takiej Umowy wiązało się przyznanie Abonentowi ulgi.
 10. Operator lub SGT mogą rozwiązać Umowę Abonencką  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi lub SGT  koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności, a także w przypadku wypowiedzenia umów Operatorowi lub SGT przez nadawców kanałów telewizyjnych. W takim wypadku Operatorowi ani SGT nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie z tytułu rozwiązania Umowy.
 11. Operator lub SGT mogą rozwiązać Umowę Abonencką w każdym czasie za skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent wykorzystuje Usługi lub Udostępniony Sprzęt niezgodnie z prawem, Regulaminem, Regulaminem Promocji, lub postanowieniami Umowy Abonenckiej, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaprzestania takich naruszeń.
 12. Operator lub SGT mogą rozwiązać Umowę Abonencką z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostanie wypowiedzenie, w przypadku ważnych przyczyn technicznych lub ekonomicznych uniemożliwiających lub znacznie ograniczających możliwość świadczenia Usług, bądź zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dalsze świadczenie Usług. W takim wypadku Operatorowi ani SGT nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie z tytułu rozwiązania Umowy.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Udostępnionego mu Sprzętu Operatora (także sprzętu należącego do SGT), wyszczególnionego w Protokole Przekazania Sprzętu. Sprzęt zostanie odebrany przez Operatora, SGT lub upoważniony przez któregoś z powyższych podmiot, na koszt Operatora lub SGT. Abonent może osobiście dokonać zwrotu w siedzibie Operatora, SGT bądź w Autoryzowanym Punkcie Obsługi Serwisowej.
 14. Po rozwiązaniu Umowy, upoważniony przez Operatora podmiot, Operator lub SGT podejmą przynajmniej dwie próby kontaktu z Abonentem, w odstępie 14 dni, w celu odebrania Sprzętu. W przypadku odmowy zwrotu Sprzętu przez Abonenta lub niemożności odebrania Sprzętu pomimo dwóch prób kontaktu z Abonentem, postanowienia pkt. 30 stosuje się odpowiednio.
 15. Upoważniony przez Operatora podmiot, Operator, SGT bądź Autoryzowany Punkt Obsługi Serwisowej poświadcza odbiór oraz kompletność (lub braki) i stan zwracanego Sprzętu za pomocą Protokołu Zwrotu Sprzętu.
 16. Udostępniony sprzęt powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz z udostępnionym osprzętem (tj. w szczególności okablowaniem, pilotem, instrukcją etc.).
 17. Zwrot Udostępnionego Sprzętu w stanie nadmiernego zużycia niż wynikałoby to z normalnej eksploatacji, zniszczonego, uszkodzonego bądź niekompletnego uprawnia Operatora (bądź SGT) do dochodzenia odszkodowania równego wysokości powstałej stąd szkody. W przypadku braku zwrotu Sprzętu, Operator (bądź SGT) może dochodzić odszkodowania w wysokości rynkowej wartości Sprzętu, pomniejszonej o normalne jego zużycie.
 18. Operator lub SGT doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany Warunków Umowy, w tym określonych w regulaminie w formie odpowiadającej formie zawartej Umowy, chyba że Abonent złożył żądanie:
  1. dostarczenia treści tych zmian drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub
  2. dostarczenia treści tych zmian na piśmie na wskazany adres korespondencyjny

– z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

 1. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w pkt. 30., SGT oraz Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi związanej z rozwiązaniem Umowy przed upływem Okresu Zobowiązania, na jaki Umowa została zawarta, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE określającej wymogi w zakresie jakości Usług.
 2. W przypadku, gdy proponowana zmiana Warunków Umowy określonych w regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, SGT lub Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
 3. W odniesieniu do Umów zawartych na czas nieokreślony, a w tym dodatkowo po zakończeniu okresu promocyjnych warunków w odniesieniu do Umów zawartych na promocyjnych warunkach, Operator oraz SGT uprawniony jest do podniesienia lub wprowadzenia nowych opłat abonamentowych określonych w Umowie, Cenniku lub Regulaminie, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, z powodu podwyższenia kosztów świadczenia Usług i działalności Operatora lub SGT wynikające z okoliczności takich jak:
 4. zmiany przepisów prawa,
 5. istotne zmiany w interpretacji prawa dokonane przez organy władzy publicznej lub wytyczne organów władzy publicznej wpływające na konieczność zmiany warunków Usług, ponoszenie dodatkowych opłat oraz kosztów dostarczania Usług,
 6. wzrost kosztów i nakładów związanych ze świadczoną Usługą, które mają bezpośredni wpływ na jakość i zawartość Usług, m.in. koszty reemisji programów i powiązane z nimi opłaty, koszty dostępu i utrzymania infrastruktury, koszty międzyoperatorskie, koszty pracy oraz energii elektrycznej,
 7. wzrost cen towarów i usług potwierdzony wzrostem Rocznego Wskaźnika Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych (CPI), publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do podstawy roku poprzedniego wynoszącej 100,
 8. a także z powodu znaczącego rozszerzenia lub polepszenia funkcjonalności świadczonych Abonentowi Usług, w tym poprzez dodanie nowych kanałów telewizyjnych lub stworzenie Abonentom możliwości skorzystania z nowych produktów, Usług bądź aplikacji wprowadzanych do oferty Operatora i/lub SGT.

Operator i SGT uprawnieni są do podniesienia opłat abonamentowych z przyczyn wskazanych powyżej nie częściej niż raz do roku oraz każdorazowo nie więcej niż o 10 złotych dla każdej Usługi, której dotyczy przyczyna zmian.  Ograniczenie to nie dotyczy jednak zmiany lub wprowadzenia opłat z przyczyn wskazanych w lit. a) powyżej.

 1. W przypadku Umów na promocyjnych warunkach zawartych na czas nieokreślony podwyższenie lub wprowadzanie nowych Opłat Abonamentowych w czasie trwania okresu promocyjnych warunków będzie jednak możliwe wyłącznie w przypadku, jeżeli nie będzie wiązało się z automatycznym podwyższeniem uiszczanej przez Abonenta opłaty w okresie trwania promocyjnych warunków (tj. wejdą one w życie po zakończeniu okresu promocyjnych warunków). Ograniczenie zawarte w niniejszym ustępie nie dotyczy jednak zmiany cen lub opłat z przyczyn wskazanych w pkt. 34.1. lit. a) powyżej.
 2. Wprowadzane przez Operatora i SGT zmiany w zakresie podwyższenia lub wprowadzenia nowych Opłat Abonamentowych muszą pozostawać w związku z co najmniej jedną z przyczyn, wskazanych w pkt. 34.1, a zakres zmian powinien być adekwatny do rodzaju i skali tych przyczyn.
 3. Operator i SGT uprawniony jest nadto do jednostronnego obniżenia opłat za świadczone przez nich Usługi lub usunięcia opłaty za nieświadczone już Usługi, zarówno w okresie trwania warunków promocyjnych, jak i poza tym okresem lub w przypadku Umowy nie zawartej na promocyjnych warunkach.
 4. W odniesieniu do Umów zawartych na czas nieokreślony, tak w okresie trwania promocyjnych warunków, jak i po zakończeniu tego okresu, jak również w odniesieniu do Umów nie zawartych na warunkach promocyjnych, Operator i SGT uprawniony jest do zmiany Warunków Umowy określonych w Umowie lub Regulaminie w następujących przypadkach:
 5. zmian wynikających z przepisów prawa (w tym zmian stawki podatku VAT),
 6. zmian wynikających z decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów administracji wydanych w zakresie ich kompetencji bądź z orzeczeń sądów,
 7. stworzenia Abonentom możliwości skorzystania z nowych produktów, usług lub aplikacji wprowadzanych do oferty Operatora i/lub SGT,
 8. całkowitego zaprzestania nadawania objętego Umową kanału w dotychczasowym kształcie przez jego nadawcę, przy czym: zmiana technologii nadawania kanału na inną nie stanowi zaprzestania jego nadawania i tym samym zmiany warunków Umowy. Operator i SGT w miarę możliwości może świadczyć najbardziej przedmiotowo produkt znajdujący się w jego aktualnej ofercie;
 9. rozwiązania lub odmowy przedłużenia przez licencjodawcę z przyczyn nie leżących po stronie Operatora lub SGT umowy o dostarczanie produktu (w tym kanału telewizyjnego), usługi lub aplikacji, niezbędnych dla świadczenia Usługi na rzecz Abonenta.
 10. Operator i SGT jest nadto uprawniony do zmiany Warunków Umowy określonych w Umowie lub Regulaminie tak w okresie trwania promocyjnych warunków, jak i poza tym okresem lub w razie umowy nie zawartej na warunkach promocyjnych, w przypadku rozszerzenia funkcjonalności świadczonych Usług albo ograniczenia oferty Dostawcy Usług na całości lub części obszaru działania Dostawcy Usług, które polegają na:
 11. zaprzestaniu świadczenia Usług (w tym kanału telewizyjnego) w technologii bądź o parametrach nie odpowiadających standardom rynkowym uwarunkowanym aktualnym stanem rozwoju techniki, z zapewnieniem Abonentom kontynuacji świadczonych Usług do końca okresu trwania promocyjnych warunków w innej technologii, jeśli jest to technicznie możliwe i Abonent zgodzi się na dokonanie nieodpłatnych zmian w zakresie udostępnionych Abonentowi urządzeń umożliwiających korzystanie z Usług do końca okresu promocyjnych warunków w nowej lub zastępczej technologii,
 12. zaprzestaniu przez Operatora i/lub SGT świadczenia Usług w określonej konfiguracji lub technologii, spowodowanemu potrzebą ujednolicenia wachlarza produktów (w tym dostosowania warunków zawartych dotychczas Umów do aktualnej oferty Operatora i/lub SGT), z zapewnieniem Abonentom kontynuacji świadczonych Usług do końca bieżącego okresu trwania promocyjnych warunków w innej konfiguracji lub technologii, jeśli jest to technicznie możliwe i Abonent zgodzi się na dokonanie nieodpłatnych zmian w zakresie udostępnionych Abonentowi urządzeń umożliwiających korzystanie z Usług do końca okresu promocyjnych warunków w nowej lub zastępczej technologii.
 13. Wprowadzane przez Operatora i SGT zmiany, o których mowa w pkt. 34.5-34.6. muszą pozostawać w związku z co najmniej jedną z przyczyn, wskazanych w pkt. 33.5-33.6., a zakres zmian powinien być adekwatny do rodzaju i skali tych przyczyn.
 14. Operator i SGT niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu – na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Warunków Umowy.
 15. Operator i SGT dopuszczają możliwość rozwiązania powstałego między stronami sporu polubownie.

 

 1. Abonent ma prawo w każdej chwili skierować powstały między nim a Operatorem spór do sądu powszechnego, jak również może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Tryb postępowania w w/w postępowaniu wskazany jest w art. 109 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a dodatkowe informacje w przedmiocie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Abonent może pozyskać na stronie WWW Prezesa UKE: www.uke.gov.pl.
 2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 1. Strony, opcjonalnie, mogą zawrzeć niniejszą Umowę na warunkach specjalnych. Szczegółowe zasady zawierania Umów w takim trybie określa Regulamin, Regulaminy Dodatkowe lub Regulaminy Promocji.

 

 1. Dodatkowe, szczegółowe postanowienia obejmujące:
 2. sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi,
 3. sposoby dokonywania płatności,
 4. okres rozliczeniowy,
 5. ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi urządzeń
 6. dane dotyczące funkcjonalności świadczonej Usługi obejmujące informacje:
 7. czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie,
 8. o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji,
 9. o procedurach wprowadzonych przez Operatora lub SGT w celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych Usług,
 10. o działaniach, jakie Operator lub SGT jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci i Usług,
 11. dane dotyczące jakości usług,
 12. zakres usług serwisowych,
 13. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
 14. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
 15. informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów,
 16. sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych,
 17. sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
 18. wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania Umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić,

- znajdują się w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług.

 

 1. O ile Umowa, Regulamin, Regulaminy Dodatkowe lub Regulaminy Promocji nie stanowią inaczej, Operator reprezentuje SGT wobec Abonenta; Abonent, w sprawach wynikających z niniejszej Umowy, w pierwszej kolejności powinien kontaktować się z Operatorem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, Regulaminami oraz Cennikiem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy
  – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

 

 1. SGT lub Operator co najmniej raz w roku poinformują Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

 

Załączniki do Umowy Abonenckiej:

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług

Cennik

Protokół Przekazania Sprzętu

Regulamin(y) Dodatkowy(e) (opcjonalnie)

 

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Data i Podpis uprawnionego

Przedstawiciela Operatora

 

 

 

 

 

_____________________________________

Data i Podpis uprawnionego

Przedstawiciela Operatora w imieniu SGT

 

 

 

 

 

____________________________________

Data i Podpis Abonenta

 

Informacje o aktualnych Promocjach oraz Cennik są dostępne na stronie www.itcom.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Operatora.