Regulamin Świadczenia Usług Multiroom

Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usługi Multiroom określa szczególne warunki świadczenia przez ITCOM M. Świerkowski, J. Pałka, Ł. Kreżel, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Krakowska 28, NIP 6372018376, REGON 356783414, zwanego dalej Operatorem, oraz SGT S.A. Usługi Multiroom. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Umowy Abonenckiej Multiroom. Ogólne warunki świadczenia Usług są regulowane przez Ogólny Regulamin Świadczenia Usług.

Rozdział II   Definicje

Główne definicje użyte w Regulaminie Świadczenia Usługi Multiroom są zdefiniowane w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług.

Poniżej są zdefiniowane jedynie definicje szczególne, typowe dla Usługi Multiroom:


 

 1. Set Top Box Podstawowy – STB udostępniony Abonentowi w momencie podpisywania Umowy Abonenckiej.
 2. Set Top Box Dodatkowy – każdy kolejny STB posiadany przez Abonenta, udostępniany w momencie podpisania Umowy Abonenckiej Multiroom.
 3. Umowa Abonencka Multiroom – Umowa Abonencka podpisywana z Abonentem chcącym zakupić Usługę Multiroom. Umowa ta może być podpisana jedynie z Abonentami którzy podpisali już Umowę Abonencką. Umowa Abonencka Multiroom dotyczy jednego STB Dodatkowego. Abonent może podpisać kilka Umów Abonenckich Multiroom, w celu udostępnienia Usług JAMBOX na kilku posiadanych STB Dodatkowych.
 4. Usługa Multiroom – usługa polegająca na udostępnieniu Usług JAMBOX na STB Dodatkowym w Lokalu Abonenta. Abonent może posiadać kilka STB Dodatkowych.
 5. Zamówienie instalacji Usługi Multiroom – dokument podpisywany przez osobę chcącą zostać Abonentem Usługi Multiroom w celu ustalenia terminu i miejsca instalacji.
 6. Zamówienie na zawarcie Umowy Abonenckiej Multiroom – dokument podpisywany przez osobę chcącą zostać Abonentem Usługi Multiroom, dokument pozwala na wskazanie wybranych przez taką osobę Usług z oferty Operatora oraz liczby STB które mają być aktywne w Lokalu Abonenta.
 7.  

 

Rozdział III  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Multiroom jest Regulaminem Dodatkowym regulującym szczególne zasady świadczenia Usługi Multiroom. Podstawowe zasady świadczenia Usług JAMBOX reguluje Ogólny Regulamin Świadczenia Usług.
 2. Wszelkie ceny związane ze świadczeniem Abonentowi Usługi Multiroom znajdują się w Cenniku.
 3. W przypadku niewywiązywania się przez Abonenta z zapłaty jakiejkolwiek części należności wobec Operatora, Operator ma prawo do ograniczania dostępu do całości Usług JAMBOX udostępnionych Abonentowi, wg zasad zgodnych z Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług.
 4. Zapisy dotyczące Umowy Abonenckiej uregulowane w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług dotyczą też Umowy Abonenckiej Multiroom.
 5. Zapisy dotyczące Umowy Abonenckiej Multiroom opisane w niniejszym Regulaminie mają priorytet nad zapisami z Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, w przypadku gdy są one odmienne.

 

Rozdział IV  Zakres i warunki świadczenia usług

 

 1. W ramach Usług Multiroom Abonentowi są udostępniane, na wszystkie Set Top Boxy na które Abonent posiada Umowy Abonenckie Multiroom, wszystkie Usługi świadczone przez Operatora i SGT.
 2. Abonent może korzystać z Usług JAMBOX niezależnie od siebie na wszystkich STB na które posiada Umowę Abonencką Multiroom.
 3. Wszystkie Pakiety i inne Usługi JAMBOX dostępne są na wszystkich aktywnych STB u Abonenta o ile umożliwia to dany model STB.
 4. Abonent może dokonywać wszelkich operacji dostępnych na portalu JAMBOX na każdym z posiadanych STB, które to umożliwiają. W szczególności Abonent może dokonywać zakupów kolejnych Usług używając swojego numeru jPIN na którymkolwiek z aktywnych STB.
 5. Zakupione Usługi JAMBOX na którymkolwiek STB będą dostępne na wszystkich STB aktywnych u Abonenta.
 6. Abonent może używać swoich jPIN i tvPIN na każdym aktywnym STB.
 7. Abonent ma prawo do korzystania z posiadanych STB w ramach Usług Multiroom jedynie we własnym Lokalu.
 8. Świadczenie Usługi Multiroom przez Operatora i SGT dla Abonenta jest związane jedynie z końcówkami sieci, które zostały aktywowane w momencie instalacji Usługi Multiroom w Lokalu.

 

Rozdział V  Zawarcie umowy

 

 1. Umowa Abonencka Multiroom zawierana jest na czas nieokreślony chyba, że Regulamin Promocji z której korzysta Abonent w momencie podpisywania Umowy lub zapisy w Umowie Abonenckiej stanowią inaczej.
 2. Umowa Abonencka Multiroom zawarta na czas określony staje się umową na czas nieokreślony po okresie, na jaki została zawarta, chyba że w terminie co najmniej 30 dni przed upływem tego okresu Abonent powiadomi Operatora o rezygnacji z Usług.
 3. Umowa Abonencka Multiroom może być zawarta pomiędzy Abonentem i Operatorem oraz SGT w momencie zakupu Usług JAMBOX, jak też później gdy Abonent będzie chciał rozszerzyć wykupione u Operatora i SGT Usługi o Usługę Multiroom.

 

Rozdział VI   Udostępnienie Sprzętu, Serwis i gwarancja

 

 1. Set Top Boxy Dodatkowe Abonent musi zakupić na własność wg cen podanych w Cenniku, dotyczących Usługi Multiroom.
 2. Operator udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupione przez Abonenta w ramach Usługi Multiroom STB Dodatkowe.
 3. Zasady dotyczące serwisowania STB będących własnością Abonenta są opisane w Karcie Gwarancyjnej.
 4. Abonent nie ma prawa udostępniać posiadanych Set Top Box’ów komukolwiek poza Lokalem Abonenta.

 

Rozdział VII   Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach i Umowie Abonenckiej mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 marca 2011 roku.