Zawarta w dniu .......................... w Wolbromiu pomiędzy Marcinem Świerkowskim, Janem Pałką i Łukaszem Krężel prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ITCOM M. Świerkowski, J. Pałka, Ł. Krężel z siedzibą ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom, NIP 637-20-18-376 zwanym dalej ITCOM, reprezentowaną przez: ............................ a:

Nazwisko, imię:  
Adres:  
NIP:  
PESEL:  
e-mail:  

zwanym dalej Klientem o następującej treści:

§1.
 1. ITCOM gwarantuje Klientowi dostęp do usługi telefonii stacjonarnej w technologii VoIP.
  Usługa obejmuje:
  1. instalację bramki telefonicznej Klienta lub innego urządzenia Klienta pozwalającego realizować połączenia telefoniczne w technologii VoIP, w tym rozpoznanie możliwości podłączenia, zestawienia połączenia telefonicznego i testowanie połączenia;
  2. przydzielenie jednego z nowych numerów telefonicznych z dowolnej strefy numeracyjnej Polski;
  3. pomoc w przeprowadzaniu usługi przeniesienie numeru od innego operatora telekomunikacyjnego do Freeconet;
§2.
 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. ma obowiązek stosować się do wszystkich postanowień regulaminu ITCOM oraz regulaminu promocji ..................... . Regulamin dostępny jest na stronie www.itcom.pl, zakładka Regulamin;
  2. wnoszenia opłat: abonamentowych miesięcznych określonych przez §8 w terminie do 15 dnia każdego nowego miesiąca;
  3. wnoszenia opłat za wykonane rozmowy telefoniczne określone zgodnie z cennikiem ITCOM za miesiąc poprzedni;
  4. terminowego regulowania opłat. Za dzień płatności uznaje się datę nadania przelewu na konto ITCOM;
  5. umożliwienia ITCOM instalacji systemów technicznych bądź programów komputerowych, jeśli są one niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez ITCOM;
  6. niewykorzystywania usługi telefonicznej niezgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i normami powszechnie przyjętymi;
  7. właściwej dbałości o urządzenie udostępnione przez ITCOM.
 2. Jeżeli Klient nie uiści w przewidzianym terminie należności, lub nie wywiąże się ze zobowiązań, o których mowa w § 2. pkt. 1. mimo pisemnego wezwania do zapłaty i braku uregulowania należności przez Klienta w terminie 14 dni od jego otrzymania łącze zostanie automatycznie zablokowane. W celu ponownego uaktywnienia łącza wymagane jest uprzednie wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości określonej cennikiem ITCOM, tj. 50,00 PLN netto;
 3. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych w § 2. pkt. 1. lit. a, b, c, d, e, f, g pkt. 2. ITCOM jest upoważniona do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§3.
 1. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z przyczyn niezależnych od ITCOM świadczenie Usług nie jest możliwe lub niektóre Usługi nie są aktywne lub działają niepoprawnie, w tym jeśli zakłócenia sieci internet nie umożliwiają poprawnego funkcjonowania Usług. Nie dotyczy to zakłóceń w miejscu gdzie ITCOM jest dostawcą łącza internetowego.
 2. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.
 3. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfiguracje Usług wykonana przez Klienta.
 4. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Klienta w trakcie połączenia, z uwagi na fakt, iż nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy takich treści oraz nie usuwa albo nie modyfikuje treści będącej przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności ITCOM, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych przez Klienta treści, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 5. ITCOM nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Klienta.
 6. ITCOM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, danych dotyczących Klienta, okoliczności i rodzaju połączeń, a także informacji o świadczonych Klientowi Usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnica telekomunikacyjna jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.
 7. ITCOM będzie gromadziła w swojej bazie i przetwarzała dane Klienta zawarte w Umowie z celu jej wykonania, zgodnie z ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 8. ITCOM zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień niesprawności wykonywania połączeń telefonicznych w przypadku braku podjęcia czynności przez ITCOM zmierzających do usunięcia niesprawności. Nie wyklucza to dochodzenia przez Klienta dochodzenia roszczeń przewyższających wartość kar umownych. Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze w godz. 9.00-17.00 w siedzibie firmy ITCOM, ul. Krakowska 28, Wolbrom lub telefonicznie pod numerami /32/ 7288353, /32/ 6441204 lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ITCOM ma obowiązek zareagować na niesprawne działanie łącza do 48 godzin w dniu roboczym od zgłoszenia złożonego przez Klienta.
 9. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami utrudniającymi albo uniemożliwiającymi świadczenie usług przez ITCOM, takimi jak strajk, urzędowe orzeczenia, awarie sieci telekomunikacyjnych, także wówczas, gdy za powstanie tych okoliczności ponoszą odpowiedzialność partnerzy ITCOM.
 10. ITCOM nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń takich jak telefon, bramka VoIP, centrala telefoniczna wynikłe w skutek wyładowań atmosferycznych np. burz.
 11. ITCOM zobowiązuje się do informowania Klienta o ewentualnych zaplanowanych konserwacjach sieci telefonicznej na osobisty adres poczty e-mail.
 12. ITCOM ponosi odpowiedzialność urządzenia aktywne oraz serwer VoIP których jest jedynym właścicielem.
§4.
 1. Klient ponosi wobec ITCOM odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z systemu.
 2. Klient zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad sprzętem powierzonym, używania go zgodnie z przeznaczeniem, zabezpieczenia przed kradzieżą.
 3. W przypadku rezygnacji Klienta z niniejszej umowy, Klient traci prawo do przyznanych rabatów i jest obciążony kwotą miesięcznego abonamentu za każdy miesiąc świadczenia usługi za ostatni okres rozliczeniowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za własne urządzenia włączone do sieci tj. telefon, kabel telefoniczny.
§5.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od 
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, z zastrzeżeniem § 2. pkt 3.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§6.
 1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7.
 1. Klient oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej umowy. Usługodawca gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
§8. W kontaktach z Biurem Obsługi Klienta Usługobiorca zobowiązany jest do podawania Identyfikatora Użytkownika: .................... oraz numeru PIN: .............................
§9. Klient wyraża (niepotrzebne skreślić):
 • Zgodę na faktury w formie elektronicznej:
 • Zgodę na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną
 • Zgodę na dostarczanie informacji pocztą elektroniczną lum sms'em:
 • Zgodę na dostarczanie faktur pocztą tradycyjną (opłata 2,50 zł za dostarczenie faktury za 1 miesiąc)
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
 ............................................. .............................................
Klient ITCOM